Voor het jaar 2024 hebben wij weer een keur aan lezingen en excursies kunnen organiseren. Op deze pagina leest u alles over de inmiddels vastgelegde activiteiten.  

Weidevogelexcursie in de Lange Ripen met Klaas Jager
Op zaterdag 4 mei 2024 krijgt u de mogelijkheid om de leefomstandigheden van diverse weidevogels (en hopelijk de vogels zelf ook)  te bekijken in een  bijzonder gebied .  De Lange Ripen is een weidevogelgebied van 107 ha in eigendom en beheer bij Staatsbosbeheer (SBB). Het ligt tussen Tijnje en Nijbeets, op de overgang van de benedenloop van het Âlddjip naar de open veenweiden in het Lege Midden. In de jaren 70 waren reeds enkele percelen in eigendom van SBB. De Lange Ripen werd medio jaren 80 volledig ingericht als beschermd weidevogelgebied. In het kader van de Relatienota 1975 werden in Fryslân destijds in meerdere regio’s weidevogelreservaten in het leven geroepen. De reden daarvoor was dat het (toen al!) achteruit ging met specifieke flora en fauna in agrarisch gebied. Gemoderniseerde boerenbedrijven richtten zich meer en meer op hogere productie en efficiëntie. Weidevogels kregen het daardoor moeilijk. Er was dringende behoefte aan beschermde gebieden met aangepast beheer. Overheid, politiek, natuurorganisaties en vogelwachten onderkenden het probleem en besloten er wat aan te doen.

De Lange Ripen is één van de vroegere landbouwgebieden, die aan ingrijpende ruilverkaveling en intensivering ontsnapt is. Het gebied beschikt nog over een kleinschalige en onregelmatige kavelstructuur, gekenmerkt door smalle percelen, veel greppels en sloten. Op verscheidene plaatsen is oorspronkelijk bodemreliëf zichtbaar, waardoor er een grote afwisseling is tussen hogere en lagere delen. Het gebruik is gebaseerd op extensief beheer: Door boeren, die hier grasland pachten, wordt ruwe stalmest en compost op het land gebracht. Op enkele percelen wordt als proef een beperkte hoeveelheid drijfmest uitgereden, om na te kunnen gaan wat uiteindelijk de beste resultaten voor het terrein oplevert. Daarnaast vindt bekalking plaats, om bodemverzuring tegen te gaan. Hier en daar wordt voor- of naweiden toegepast met koeien of schapen. Er wordt laat gemaaid: Meestal is dit pas tussen 15 juni en 15 juli, wanneer de weidevogeljongen uitgevlogen zijn. Het waterpeil in de Ripen staat in de broedtijd hoog, zodat greppels en sloten vol staan. Als rust- en baltsplaats (met name voor de kemphaan) werd speciaal voor steltlopers een poel aangelegd. Midden in de poel ligt een eilandje, waar kluten, kokmeeuwen en visdieven op kunnen broeden. Al deze maatregelen dragen bij tot meer structuur en grotere variatie in de vegetatie, waardoor veel weidevogels zich hier nog altijd thuis voelen. Diverse soorten, zoals gele kwikstaart, graspieper, grutto, kievit, kluut, slobeend, tureluur, watersnip, wintertaling en zomertaling zijn hier al vele jaren bijzonder talrijk als broedvogel.

In verband met een  beperkt aantal deelnemers (maximaal 10) graag van te voren opgeven.  Aanmelden kan via email : jethofstra9@gmail.com, of bellen naar:  tel 06 51977451

Locatie: Lange Ripen aan de Riperwei. NB: parkeren kan alleen in de berm, daarom bevelen we carpoolen aan.  Verzamelen om 0.8.00 uur bij de Skans te Gorredijk
Datum: zaterdag 4 mei 2024 
Tijd: 08.30 uur 
Kosten: leden gratis, niet leden 5 euro.

foto excursie de ripen-01

Wandel(vaar)excursie Rottige Meente met Manon van Wesel (SBB)
Op zaterdag 1 juni 2024 stelt SBB een deel van de Rottige Meente voor ons open dat anders voor het publiek gesloten is. Maak dus kennis met dit  prachtige waterrijke veengebied waar de historie duidelijk zichtbaar is. Onze voorouders namen het vanaf de middeleeuwen flink op de schop om turf te winnen en landbouwgrond te ontginnen. Door de afwisseling van water en droge plekken kent het gebied veel gevarieerde leefgebieden voor plant en dier. Zo zijn er bloemrijke graslanden, trilvenen en veenmosrietlanden waarin bijzondere plant- en diersoorten voorkomen. Bijzondere soorten zijn onder andere de Grote vuurvlinder en de Bruine Kiekendief. Vanuit de nabijgelegen Weerribben heeft zelfs de Otter er zich gevestigd. De boswachter van Staatsbosbeheer gidst ons langs de mooiste plekken van het natuurgebied. Rust, stilte en ver van de dagelijkse drukte. Kortom, deze tocht wordt een belevenis die je niet snel zult vergeten.

Mogelijk kan er aan de wandelexcursie nog een vaarexcursie worden gekoppeld. De eigenaren die daarvoor over een praam beschikken, hebben hun locatie echter te koop staan. Zodoende weten we nog niet of er op 1 juni een nieuwe eigenaar is en of die ook verder gaat met het geven van vaarrondleidingen. De excursie is voor leden kosteloos. Voor een eventuele vaarexcursie wordt wel een eigen bijdrage gevraagd.

In verband met het beperkte aantal deelnemers (maximaal 20) graag van te voren aanmelden. Aanmelden kan per email bij Wietze van der Meulen (info@dutraco.frl) of 06-51559832 (telefonisch of WhatsApp)

Datum: zaterdag 1 juni
Vertrek: Gorredijk 08:30 uur (De Skâns)
Locatie: parkeerplaatsje bij de woning met het adres: Pieter Stuyvesantweg
179, 8481 KE Nijetrijne
Aanvang excursie: 09:00 uur
Kosten: leden gratis, niet leden 5 euro

Avondexcursie nachtzwaluwen Drents Friese Woud
Op deze zomeravond gaan we, samen met IVN  Ooststellingwerf, nogmaals een poging doen om in het Drents-Friese Wold (DFW) de Nachtzwaluw op te sporen. Vorig jaar hebben we een aantal pogingen gedaan en pas de derde keer was een boppeslach. Je moet dus wel wat geluk hebben. Het moet in ieder geval niet te koud, winderig of regenachtig zijn.

Deze soort wordt pas actief in de schemering dus het wordt deze avond, midden juni, zeker een “latertje”. Deze nachtactiviteit houdt ook in dat we de soort maar circa 30 minuten kunnen zien. Als het nog te licht is, is de vogel nog niet actief, later is het vaak te donker. De ratelende baltsroep blijft wel hoorbaar zodat de soort ook in het donker zeker niet onopgemerkt blijft. Het aantal broedparen in het DFW bedraagt enkele tientallen. Het is dus ook daar een schaarse soort. Als het niet te hard waait en droog is, hebben we op de beoogde locaties echter een goede kans enkele waar te nemen. Een andere soort waar we kans op hebben is de Houtsnip. Ook de baltsvlucht van deze soort is met een beetje geluk boven de bosrand mooi te zien. 

Indien u belangstelling voor deze excursie heeft, geeft u zich dan bij ondergetekende op. Na opgave krijgt u bericht over het startpunt van de excursie, tijdstip van aanvang en de mogelijkheid om te carpoolen.

Datum: zaterdag 15 juni 2024
Plaats: bericht na opgave
Tijdstip: 22:00 uur (start excursie)
Kosten: leden gratis, niet leden 2,50 euro
Vooraf aanmelden bij:  Wietze van der Meulen via email: info@dutraco.frl of vaste nummer 0513-541725 of
mobiel/app: 06 5155 9832