Het bestuur bestaat uit de volgende leden

Voorzitter vacant
H. ten Hoopen uit Gorredijk, secretaris
R.F. Oosterbaan uit Gorredijk, penningmeester
T. Geertsma uit Terwispel, lid
M. van der Graaf uit Tijnje, lid
G. Visser uit Lippenhuizen, lid

De bestuursleden ontvangen geen beloning of vergoeding.

Doelstelling
De vereniging wil op een eigen enthousiaste manier de natuur onder de aandacht brengen van jong en oud. Zij wil bestaande natuurlijke biotopen en landschappelijke elementen in stand houden en zo mogelijk uitbreiden en daarbij de biodiversiteit op peil houden. Zij wil een bijdrage leveren aan een milieubewuste en duurzame samenleving. De vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door:

  • Het natuur en milieubesef te bevorderen om zo de bescherming van flora en fauna te verbeteren. 
  • Mee te kijken op de naleving van wettelijke bepalingen met betrekking tot natuur- en milieubescherming en bescherming van oude landschapselementen. Zo nodig via bezwaarschriften.
  • Voorstellen of wijzigingen van overheden met betrekking tot bescherming van natuur, milieu en landschap kritisch te volgen.
  • Actief deel te nemen aan activiteiten van of samen te werken met andere verenigingen en/of instellingen met een vergelijkbare doelstelling.
  • Bekendheid te geven aan het natuurbeschermingswerk door middel van woord en geschrift.
  • De doelstelling van de vereniging op het gebied van natuur, milieu en landschap uit te dragen bij de diverse overheden. Gevraagd dan wel ongevraagd.
  • Alle overige wettige middelen die de vereniging ten dienste staan.

Actueel beleidsplan
De vereniging heeft momenteel de volgende actuele doelen voor ogen:

Kwartaalblad van de vereniging opfrissen met een nieuwe voorpagina in kleur. Stimuleren en promoten van lokale initiatieven van burgers voor het inzaaien van plantenzaad. Het houden van excursies in en of nabij natuurgebieden o.l.v. natuurgidsen. Overleg plegen met de gemeente inzake het bermen- en bomenbeleid in de gemeente Opsterland. Overleg plegen met de gemeente inzake de aanleg van zonneparken (nut en noodzaak en locatie). Overleg plegen met de gemeente in het algemeen inzake de natuurbescherming in de gemeente, zoals de omgevingsvisie, het bomenbeleid, bomenkap, bescherming houtwallen.

ANBI
Natuurvereniging Geaflecht is een ANBI instelling. Geaflecht staat geregistreerd onder nummer RSIN 8163 78 435

financieel overzicht tbv website 2023