Bestuur

Het Bestuur bestaat uit de volgende leden:

 voorzitter vacant

H. ten Hoopen uit Gorredijk, secretaris

R.F. Oosterbaan uit Gorredijk, penningmeester

T. Geertsma uit Terwispel, lid

M. van der Graaf uit Tijnje, lid

A. Arends uit Siegerswoude, lid

J. Hofstra uit Hoornsterzwaag, lid

De bestuursleden ontvangen geen beloning of vergoeding.

 

ANBI

Natuurvereniging Geaflecht is een ANBI instelling. Geaflecht staat geregistreerd onder nummer RSIN 8163 78 435

 

Doelstelling

De vereniging wil op een eigen enthousiaste manier de natuur onder de aandacht brengen van jong en oud.
Zij wil bestaande natuurlijke biotopen en landschappelijke elementen in stand houden en zo mogelijk uitbreiden en daarbij de biodiversiteit op peil houden. Zij wil een bijdrage leveren aan een milieubewuste en duurzame samenleving.
De vereniging tracht dit doel ondermeer te bereiken door:

 • Het natuur en milieubesef te bevorderen om zo de bescherming van flora en fauna te verbeteren.
 • Mee te kijken op de naleving van wettelijke bepalingen met betrekking tot natuur- en milieubescherming en bescherming van oude landschapselementen. Zo nodig via bezwaarschriften.
 • Voorstellen of wijzigingen van overheden met betrekking tot bescherming van natuur, milieu en landschap kritisch te volgen.
 • Actief deel te nemen aan activiteiten van of samen te werken met andere verenigingen en/of instellingen met een vergelijkbare doelstelling.
 • Bekendheid te geven aan het natuurbeschermingswerk door middel van woord en geschrift.
 • De doelstelling van de vereniging op het gebied van natuur, milieu en landschap uit te dragen bij de diverse overheden. Gevraagd dan wel ongevraagd.
 • Alle overige wettige middelen die de vereniging ten dienste staan.
   
 

​Actueel beleidsplan

Actueel beleidsplan

De vereniging heeft momenteel de volgende actuele doelen voor ogen:

 • ∑ Kwartaalblad van de vereniging opfrissen met een nieuwe voorpagina in kleur;
 • ∑ Stimuleren en promoten van lokale initiatieven van burgers voor het inzaaien van plantenzaad;
 • ∑ Het houden van excursies in en of nabij natuurgebieden o.l.v. natuurgidsen;
 • ∑ Overleg plegen met de gemeente inzake het bermen- en bomenbeleid in de gemeente Opsterland;
 • ∑ Overleg plegen met de gemeente inzake de aanleg van zonneparken (nut en noodzaak en locatie);
 • ∑ Overleg plegen met de gemeente in het algemeen inzake de natuurbescherming in de gemeente, zoals de omgevingsvisie, het bomenbeleid, bomenkap, bescherming houtwallen.
 

FinanciŽn: financieel overzicht per 31 december 2021

 

Middelen

Het vergroten van kennis van de natuur, milieu en landschap is een van de belangrijkste pijlers van de vereniging. Dit doet zij door:

 • Het organiseren van lezingen, dia- en filmvoorstellingen.
 • Het houden van bijeenkomsten en excursies.
 • Het organiseren en stimuleren van het jeugdnatuurwerk.
 • Het bemensen van een stand tijdens diverse evenementen.

De vereniging heeft verschillende werkgroepen die ook daadwerkelijk de handen uit de mouwen steken:

 • Het uitzetten van vlotjes voor de Zwarte stern
 • Weidevogelbescherming
 • Inventarisatie van flora en fauna voor derden
 • Overzetten van padden tijdens de paddentrek
 • Wintervoedering (bij strenge winters)
 • Een actieve werkgroep die al de activiteiten voorbereidt en organiseert.
   
 

Website geaflecht.nl

De vereniging heeft een website waarop veel te lezen is over reptielen, amfibieeën, vogels, vlinders, zoogdieren, planten, paddestoelen en andere natuurzaken in onze eigen omgeving. Ook staan er leuke quizjes voor de jeugd op. Wanneer u een eindje wilt fietsen of wandelen kunt u op de site mooie routes in de directe omgeving vinden.

 

Natuurvereniging Geaflecht

Natuurvereniging Geaflecht is een regionale natuurbeschermingsorganisatie met vijfhonderd vijftig leden. De vereniging komt op voor natuur, flora en fauna, landschap en milieu in al zijn facetten. Haar werkgebied omvat in grote lijnen de gemeente Opsterland.

 

Lid worden

Natuurvereniging Geaflecht wil graag zo veel mogelijk mensen betrekken bij haar werk om haar doelstellingen te bereiken. Enthousiasme, spontane inzet en financiŽle steun van iedereen die de natuur een warm hart toedraagt, zijn welkom bij onze vereniging.
Voor opgave als lid kunt u contact met de ledenadministratie opnemen.

Ook via deze website kunt u zich aanmelden.

Natuurvereniging Geaflecht
p/a Ledenadministratie
Romke Oosterbaan
WeversblÍd 3
8401MB Gorredijk
Mail: geaflecht@gmail.com
Telefoon 0513-463396
Website: www.geaflecht.nl

Contributie: Ä10,00 per jaar.
Bankrelatie: RABO-bank te Gorredijk, rek. nr. NL24RABO0330956930