Gewoon vuurzwammetje

Het gewoon vuurzwammetje (Hygrocybe miniata) komt voor in schrale duinweiden, heischrale graslanden, grazige plekken in heiden en jeneverbesstruwelen, soms in loof- en gemengde bossen, op zure, voedselarme, droge tot natte zand- en veengronden. Vrij algemeen. Niet eetbaar.

Overzicht: Paddenstoelen