Welkom op de website van WARF:

Werkgroep AmfibieŽn en Reptielen Frysl‚n

In het voorjaar van 1995 is de vereniging Werk- en Studiegroep Amfibieën en Reptielen Friesland, kortweg WARF, opgericht. In Februari 2014 is de WARF opgehouden te bestaan als zelfstandige vereniging en overgegaan als werkgroep binnen Natuurvereniging Geaflecht. Deze werkgroep zal verder de belangen van amfibieën en reptielen in Friesland behartigen en ook deze website onderhouden.

 

De aandacht gaat vooral uit naar de verschillende gebieden waar deze dieren voorkomen. Door het verbeteren van hun leefomgeving willen we ertoe bijdragen dat er ook voor dieren nog een plekje 'vrij' is in de 21e eeuw. Hiernaast richten we onze aandacht op het vergroten van de kennis van en de belangstelling voor deze vaak weinig opvallende diersoorten.Voor de goede orde: Reptielen en Amfibieën zijn beschermde dieren. Sinds 1973 zijn al onze inheemse reptielen en amfibieën beschermd en vallen onder de Natuurbeschermingswet. Het is daarom strafbaar een beschermde diersoort (ook ondersoorten en varieteiten) te vangen of te doden of hiertoe pogingen in het werk te stellen. Ook is het verboden het dier te verstoren of zijn biotoop te vernietigen. Verder is het ondermeer verboden een beschermd dier onder zich te hebben of te koop aan te bieden. Bij onderzoek aan reptielen en amfibieën ontkomt men soms niet aan deze verboden. Zo komt het voor dat men door middel van schubbentellen bij slangen pas kan zeggen of het om een mannelijk of een vrouwelijk dier gaat. Bij het meten van de totale lengte bij Adders, zal ook het dier gevangen moeten worden. Ook bij het determineren van onze groene kikkers moet men soms een dier in de hand nemen om te zien aan bepaalde kenmerken om welke soort het gaat. Bij dit soort van onderzoeken moet men een ontheffing hebben van de Flora- en Faunawet. Sommige gefotografeerde dieren op deze site worden in de hand gehouden. Bedenk daarbij dat deze onderzoekers daar echter toestemming voor hebben.